JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 41/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 8. června 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. S., rozsudkem Zemského soudu v Kremsu na Dunaji, Rakouská republika, ze dne 16. 9. 2004, sp. zn. 16 E Hv 56/04w, a to pro trestný čin závažné výdělečné krádeže podle § 12 alternativa 3, § 127, § 128 odst. 1 č. 4, § 130 případ 1 rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Kremsu na Dunaji, Rakouská republika, ze dne 16. 9. 2004, sp. zn. 16 E Hv 56/04w, který nabyl právní moci téhož dne, byl J. S. uznán vinným trestným činem závažné výdělečné krádeže podle § 12 alternativa 3, § 127, § 128 odst. 1 č. 4, § 130 případ 1 rakouského trestního zákoníku, za který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.

Shora uvedené trestné činnosti se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že od srpna 2003 do 10. srpna 2004 v obcích W. a d. T., V., H. a na jiných místech R., s úmyslem obstarat sám sobě nepřetržitý zdroj příjmů, účinně napomáhal tomu, že zvlášť stíhaný R. S. mohl během více než 200 krádeží v obchodech odcizit různé předměty, a to tak, že jej přivážel autem na místa činů a odvážel jej s odcizenými předměty pryč a v průběhu krádeží mu „dělal zeď“. Převážně se jednalo o parfémy, hygienické zboží a alkohol v hodnotě od 2000 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. S. se dopustil majetkové trestné činnosti spáchané mnoha útoky, kterou způsobil více poškozeným vysokou škodu. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody již v nikoliv zanedbatelném trvání. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 08. June 2005