JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 36/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 17. října 2008 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky K. S. rozsudkem Soudu vyšší instance v Bobiny, Francouzská republika, ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 0529321024, a to pro trestný čin nedovoleného dovozu omamných prostředků podle čl. 222-36 odst. 1, čl. 222-41 francouzského tr. zák., čl. L. 5132-7, 5132-8 odst. 1, čl. R. 5132-74, čl. R. 5132-77, čl. R. 5132-78 francouzského zákona o veřejném zdraví a čl. 1 francouzské ministerské vyhlášky 90 A498 22/02/1990, nedovoleného převozu omamných prostředků podle čl. 222-37 odst. 1, čl. 222-41 francouzského tr. zák., čl. L. 5132-7, 5132-8 odst. 1, čl. R. 5132-74, čl. R. 5132-77 francouzského zákona o veřejném zdraví a čl. 1 francouzské ministerské vyhlášky 90-A498 22/02/1990, nedovoleného držení omamných prostředků podle čl. 222-37 odst. 1, čl. 222-41 francouzského tr. zák., čl. L. 5132-7, 5132-8 odst. 1, čl. R. 5132-74, čl. R. 5132 77 francouzského zákona o veřejném zdraví a čl. 1 francouzské ministerské vyhlášky 90-A498 22/02/1990, držení věcí považovaných za věci pašované podle čl. 419, čl. 2-TER, čl. 215, čl. 215-BIS, čl. 215-TER a čl. 38 odst. 4 francouzského celního zákona a pašování zakázaných věcí podle čl. 414, čl. 417 odst. 1, čl. 418, čl. 420, čl. 421, čl. 422 a čl. 38 francouzského celního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců a dále k trestu vyhoštění z francouzského území na dobu deseti let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Soudu vyšší instance v Bobiny, Francouzská republika byla K. S. uznána vinnou trestnými činy nedovoleného dovozu omamných prostředků, nedovoleného převozu omamných prostředků, nedovoleného držení omamných prostředků, držení věcí považovaných za věci pašované a pašování zakázaných věcí podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Francouzské republiky a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců a dále k trestu vyhoštění z francouzského území na dobu deseti let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Soudu vyšší instance v Bobiny tím, že dne 17. 10. 2005 na letišti v R. Ch. d. G. na francouzském území bez povolení držela, převážela a dovezla do Francie 1195 gramů kokainu, tedy látky zařazené mezi omamné látky.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 17. 9. 2008, pod č. j. 393/2008-MOT-T/3, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení francouzským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená K. S. je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená K. S. se dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Jednala přitom takovým způsobem (převezla přes hranice velké množství omamné látky), že již lze tuto její trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen citelný trest odnětí svobody navíc ve spojení s trestem vyhoštění. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 17. October 2008