JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 29/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. května 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. H. rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 2. 12. 2002, sp. zn. 1 KLs 154 Js 41318/01, a to pro trestný čin výdělečného převádění cizinců v osmi případech podle § 92a odst. 1 č. 1 a 2, odst. 2 č. 1, § 3 odst. 1 věta 1, § 55 odst. 1, § 58 odst. 1 č. 1, § 92 odst. 1 č. 1, 6 cizineckého zákona, § 25 odst. 2, § 52, § 53 německého trestního zákoníku, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 2. 12. 2002, sp. zn. 1 KLs 154 Js 41318/01, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl P. H. uznán vinným trestným činem výdělečného převádění cizinců v osmi případech podle § 92a odst. 1 č. 1 a 2, odst. 2 č. 1, § 3 odst. 1 věta 1, § 55 odst. 1, § 58 odst. 1 č. 1, § 92 odst. 1 č. 1, 6 cizineckého zákona, § 25 odst. 2, § 52, § 53 německého trestního zákoníku, za který byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Shora uvedené trestné činnosti se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že se v období od 13. 8. 1998 do 6. 2. 1999 účastnil v osmi případech organizovaného převádění cizinců převážně jugoslávské národnosti z Č. r. do S. r. N. Při těchto akcích svým vozidlem taxi převážel vždy nejvýše 4 cizince z letiště v P. do D. a následující den k č.-n. h. Jednal přitom s vědomím, že jím převážení cizinci měli být prostřednictvím dalších členů převaděčské organizace dále dopraveni do S. r. N., přičemž nedisponovali potřebnými povoleními k pobytu na území S. r. N. Za podíl na akcích obdržel vždy odměnu ve výši cca 2 850 Kč. V rámci jízd z D. k č.-n. h., které se prováděly v koloně, si byl vědom, že jde o společnou přepravu podstatně větší skupiny cizinců a nikoli jen osob nacházejících se v jeho voze.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený P. H. se pro finanční prospěch opakovaně podílel na organizované ilegální přepravě většího počtu cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se přitom o v současnosti velmi rozšířenou trestnou činnost, která zároveň poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody již v nikoliv zanedbatelném trvání. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. května 2005

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 24. May 2005