JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 27/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 28. dubna 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. K., rozsudkem Obvodního soudu Gorzów Wielkopolski, Polská republika, ze dne 13. 6. 2003, sp. zn. IIK 596/02, Ap II Ds. 15/01, ve spojení s rozsudkem odvolacího senátu Obvodního soudu Gorzów Wielkopolski ze dne 13. 1. 2004, sp. zn. IVKa.1094/03, a to pro dva trestné činy podle čl. 171 § 1 trestního zákoníku Polské republiky a trestný čin podle čl. 171 § 1, čl. 263 § 1, čl. 263 § 2, čl. 11 § 2 trestního zákoníku Polské republiky, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let a peněžitému trestu 60 denních sazeb po 100 PLN.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Gorzów Wielkopolski, Polská republika, ze dne 13. 6. 2003, sp. zn. IIK 596/02, Ap II Ds. 15/01, ve spojení s rozsudkem odvolacího senátu Obvodního soudu Gorzów Wielkopolski ze dne 13. 1. 2004, sp. zn. IVKa.1094/03, byl P. K. uznán vinným dvěma trestnými činy podle čl. 171 § 1 trestního zákoníku Polské republiky a trestným činem podle čl. 171 § 1, čl. 263 § 1, čl. 263 § 2, čl. 11 § 2 trestního zákoníku Polské republiky, za které byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let a peněžitému trestu 60 denních sazeb po 100 PLN.

Shora uvedené trestné činnosti se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že:

1. dne 10. 8. 2001 v G. Wlkp. působíc společně a v dohodě s B. T., A. N. a dalšími osobami obchodoval s výbušnou substancí v podobě 2,930 kg materiálu Semtex, výbušnými prostředky v podobě 4 elektrických roznětek a jednoho mobilního dálkového odpalovacího zařízení;

2. dne 13. 8. 2001 ve S. působíc společně a v dohodě s B. T., A. N. a dalšími osobami obchodoval s výbušnými zařízeními v podobě dvou mobilních dálkových odpalovacích zařízení, dvěma kusy střelné zbraně, revolveru zn. K. a pistole zn. O. a 25 ks nábojů ráže 9 mm a 29 ks nábojů ráže 6,35 mm;

3. dne 18. 10. 2001 v městě G. působíc společně a v dohodě s B. T:, A. N. a dalšími osobami obchodoval s výbušnou substancí v podobě 5,0846 kg materiálu Semtex, výbušnými prostředky v podobě 29 elektrických roznětek a dvou mobilních dálkových odpalovacích zařízení.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení polského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 185 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený P. K. se podílel na obchodování se střelnými zbraněmi, střelivem a velkým množstvím výbušnin a iniciačních zařízení. Jedná se o závažnou trestnou činnost, směřující proti zájmu na bezpečnosti lidí proti možnému ohrožení jejich života, zdraví a majetku, které vyplývá z nekontrolovaného držení zbraní, střeliva a výbušnin. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen zejména vysoký nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. dubna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 28. April 2005