JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 26/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Generální prokuratury Moldavské republiky o povolení průvozu P. M., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. dubna 2005 podle § 423 odst. 1 trestního řádu a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveřejněna pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby P. M., územím České republiky pro účely trestního stíhání v M. r., pro trestné činy krácení odvodů podniků, institucí a organizací do národního veřejného rozpočtu, zneužití moci a zneužití postavení, defraudace majetku vlastníka přivlastněním, zpronevěrou nebo zneužitím postavení a padělání veřejných listin podle článků 164/2 odst. 3, 184 odst. 1, 123 odst. 3 a 189 odst. 1 trestního zákona M. r., a to na základě žádosti Generální prokuratury Moldavské republiky ze dne 23. 3. 2005, č. 19?551/04.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Generální prokuratura Moldavské republiky požádala na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (č. 549/1992 Sb.) o povolení průvozu m. o. P. M. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenované z Ch. k trestnímu stíhání v M. r. pro trestné činy krácení odvodů podniků, institucí a organizací do národního veřejného rozpočtu, zneužití moci a zneužití postavení, defraudace majetku vlastníka přivlastněním, zpronevěrou nebo zneužitím postavení a padělání veřejných listin podle článků 164/2 odst. 3, 184 odst. 1, 123 odst. 3 a 189 odst. 1 trestního zákona M. r. Uvedené trestné činnosti se měla dopustit v podstatě tím, že jako vedoucí potravinářského podniku C. A. m. K. (M. r. ) v době od prosince 2000 do května 2001 uváděla v seznamu pracovníků nepravdivé údaje o tom, že ve firmě pracují jako ostraha a pobírají mzdu E. R. a G. N., ačkoliv ve skutečnosti zde nepracovaly, a jejich mzdy si přivlastňovala a způsobila tak firmě C. škodu ve výši 1993 leu a 80 banů, dále ke škodě této firmy v průběhu roku 2001 nezákonně prodávala její zboží a způsobila tak škodu 2425 leu a 50 banů, a dále odcizila této firmě telefonní čísla, čímž jí způsobila další škodu ve výši 2880 leu.

Na obviněnou byl dne 29. 4. 2003 vydán Soudem v K. příkaz k uvalení vazby pro podezření ze spáchání výše popsané trestné činnosti.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Generální prokuratury Moldavské republiky z hlediska splnění právních podmínek výše uvedené mezinárodní smlouvy. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestné činy, které z hlediska právních řádů M. r. i Č. r. splňují podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno, jedná se o trestnou činnost vykazující zákonné znaky trestného činu i na území České republiky, přičemž vydávaná osoba není občankou České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněné územím České republiky za účelem trestního stíhání v M. r., Nejvyšší soud České republiky žádosti Generální prokuratury Moldavské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík

Vydáno: 22. April 2005