JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 23/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 8. června 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. K. rozsudkem Zemského soudu Norimberk-Fürth, Spolková republika Německo, ze dne 17. 2. 2003, sp. zn. 3 KLs 803 Js 16781/2002, a to pro trestné činy krádeže a poškozování věci v 21 případech a pokus trestného činu krádeže a trestný čin poškozování věci v 15 případech podle § 242 odst. 1, § 243 odst. 1 věta 2 č. 1, 2, 3, § 303, § 303c, § 22, § 23, § 52, § 53, § 74 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání tří let a devíti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Norimberk-Fürth, Spolková republika Německo, ze dne 17. 2. 2003, sp. zn. 3 KLs 803 Js 16781/2002, jenž nabyl právní moci ve vztahu k obviněnému J. K. dne 25. 2. 2003, byl jmenovaný uznán vinným trestnými činy krádeže a poškozování věci v 21 případech a pokusem trestného činu krádeže a trestným činem poškozování věci v 15 případech podle § 242 odst. 1, § 243 odst. 1 věta 2 č. 1, 2, 3, § 303, § 303c, § 22, § 23, § 52, § 53, § 74 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za které byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání tří let a devíti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že dne 4. 6. 2002 přicestoval vlakem přes hraniční přechod S. z Č. r. na území S. r. N., aby si zde obstarával prostředky na živobytí opakovaným pácháním krádeží vloupáním. Následně se:

-v době od 4. 6. 2002 do 17. 6. 2002, vloupal ve 21 případech do různých obchodů a firemních prostor v M. a N., když vždy pomocí stavitelného klíče otočil válcovou vložku zámku vstupních dveří, poté se vydal do příslušného obchodu a v době, kterou již není možné blíže zjistit, odcizil předměty, které se mu zdály být vhodné k ukradení. Celkově tímto způsobem odcizil různé předměty v celkové hodnotě cca 4254 EUR a finanční hotovost v celkové hodnotě cca 4871 EUR, přičemž poškozením zařízení způsobil škodu ve výši 1855 EUR;

-v téže době se v 5 případech vloupal do různých obchodů v M. a N., když vždy pomocí stavitelného klíče otočil válcovou vložku zámku vstupních dveří, otevřel vstupní dveře a vydal se dovnitř obchodu. Protože ovšem, oproti svému očekávání, v obchodech nenalezl nic vhodného k odcizení, opustil obchodní prostory, aniž by cokoli odcizil. Poškozením zařízení přitom způsobil škodu ve výši 360 EUR;

-v téže době v 7 případech vyhledal obchody v M. a N., aby do těchto vnikl pomocí otočení válcové vložky zámku vstupních dveří a odcizil tam předměty vhodné k odcizení (mimo jiné hotovost). Protože se mu ovšem nepodařilo otevřít vstupní dveře příslušných obchodů, upustil od pokračování v naplánovaných činech. Poškozením zařízení přitom způsobil škodu ve výši 745 EUR;

-v blíže nezjištěnou dobu mezi 8. 6. 2002, 12.00 hod. a 10. 6. 2002, 8.30 hod. pronikl do prostor krejčovství „M.“, L., N., když pomocí stavitelného klíče otočil válcovou vložku zámku vstupních dveří, otevřel dveře a vydal se do obchodu, aby tam odcizil něco vhodného k odcizení. Protože při vstoupení do obchodu vyvolal signalizační tón pohybového čidla, vzdal se plánu ze strachu před odhalením svého činu a utekl, aniž by přitom něco odcizil;

-v blíže nezjištěnou dobu mezi 13. 6. 2002, 23.00 hod. a 14. 6. 2002, 03.00 hod. pronikl do restaurace „I.“, A. v M., když pomocí stavitelného klíče otočil válcovou vložku zámku vstupních dveří, otevřel dveře a vydal se do restaurace, aby tam odcizil něco vhodného k odcizení. Protože při vstoupení do restaurace vyvolal signalizační tón pohybového čidla, vzdal se plánu ze strachu před odhalením svého činu a utekl, aniž by přitom něco odcizil;

-dne 19. 6. 2002 kolem 2.15 hod. se vloupal s úmyslem odcizit zboží vhodné k ukradení a toto si ponechat pro sebe, do pekařství „T.“ L. S. v M., když pomocí otočil válcovou vložku zámku vstupních dveří, tyto vypáčil a vydal se do obchodu. Poté vylomil v obchodě pokladnu, ve které se však nacházely pouze mince. Předtím, než si mohl vzít mince a pokračovat ve svém hledání po předmětech vhodných k odcizení, byl zadržen policií.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák., dílem dokonaný a dílem ve stadiu pokusu, trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. K. se dopustil úmyslné majetkové trestné činnosti spáchané mnoha útoky, kterými způsobil více poškozeným v úhrnu relativně velkou majetkovou škodu. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 08. June 2005