JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 2/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. ledna 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o jiném odsouzení občana České republiky M. K., rozsudkem Okresního soudu v Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 15. 9. 2000, sp. zn. 3 Ds 954 Js 10748/00.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 12. 1. 2005 pod sp. zn. 3834/2001-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání odsouzení občana České republiky M. K., rozsudkem Okresního soudu v Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 15. 9. 2000, sp. zn. 3 Ds 954 Js 10748/00, do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a dospěl k těmto závěrům:

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud zjistil, že o zaznamenání údajů o odsouzení rozsudkem Okresního soudu v Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 15. 9. 2000, sp. zn. 3 Ds 954 Js 10748/00, do evidence Rejstříku trestů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. ve vztahu ke shora jmenovanému již dříve pravomocně rozhodl, a to usnesením ze dne 22. 1. 2004, sp. zn. 11 Tcu 282/2003, k návrhu Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 11. 12. 2003, sp. zn. 2453/2002-MO-M. Konstatovaným usnesením bylo návrhu vyhověno, tj. bylo rozhodnuto, že údaje o odsouzení M. K. výše citovaným rozhodnutím Okresního soudu v Görlitz se zaznamenají do evidence Rejstříku trestů.

Nyní byl Nejvyššímu soudu předložen návrh na zaznamenání odsouzení téže osoby shodným rozhodnutím, tedy s nezměněným stavem skutečností rozhodných pro postup podle posledně citovaného zákonného ustanovení.

Za této situace pak Nejvyšší soud musel konstatovat, že bylo-li o zaznamenání odsouzení jmenovaného v dané věci již v plném rozsahu pozitivně rozhodnuto, přezkum naplnění podmínek shora citovaného zákonného ustanovení zde již nepřipadal v úvahu. Návrh proto zamítl.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. ledna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 24. January 2005