JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 174/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. března 2006 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. R., rozsudkem Odvolacího soudu v Benátkách, Italská republika, ze dne 9. 12. 1996, sp. zn. 870/96 GIP, 10102/96, ve spojení s rozsudkem Soudu ve Veroně, Italská republika, ze dne 30. 7. 1996, a to pro trestný čin nezákonného přechovávání omamných látek podle § 73 výnosu prezidenta Italské republiky č. 309/90, § 81 a § 110 trestního zákoníku Italské republiky, pro trestný čin nezákonného držení zbraní podle § 4 odst. 2, 3 zákona č. 110/75 a pro trestný čin dovozu otravné látky podle § 1, § 4 zákona č. 895/67 a § 81 trestního zákoníku Italské republiky, k trestu odnětí svobody v délce trvání čtyř let a deseti měsíců a peněžitému trestu ve výši 41 000 000 ITL.

O d ů v o d n ě n í :

Uvedeným rozsudkem Odvolacího soudu v Benátkách, Italská republika, který nabyl právní moci dne 24. 1. 1997, a kterým byl částečně změněn rozsudek Soudu ve Veroně ze dne 30. 7. 1996, byl L. R. uznán vinným trestným činem nezákonného přechovávání omamných látek, trestným činem nezákonného držení zbraní a trestným činem dovozu otravné látky podle výše uvedených ustanovení právních předpisů Italské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání čtyř let a deseti měsíců a peněžitému trestu ve výši 41 000 000 ITL.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu tím, že za odměnu 2000 DEM dovezl pro objednatele I. N. z Belgického království od J. P. přes Francouzskou republiku do Italské republiky 188,539 g kokainu, obsahujícího 151,234 g účinné látky, který uschoval na více místech osobního automobilu zn. V. P., přičemž měl tuto drogu ve V. předat prostitutce jménem H. Byl však dne 16. 3. 1996 v 2:30 hod. poté, co jmenovaný automobil zastavil policejní oddíl v ulici A., V., Italská republika, zadržen, přičemž při sobě měl kapesní vystřelovací nůž s cca 10 cm dlouhou čepelí a bombičku s dráždivým plynem opatřenou nápisem „E.“.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 19. 12. 2005 pod sp. zn. 1932/2004-MO-M/10 podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení italským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 21. 12. 2005.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky, účinných v době spáchání činu (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený L. R. se dopustil závažné úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána mezinárodními úmluvami, přičemž i s ohledem na množství a kvalitu dovážené omamné látky, je možné jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. března 2006

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 16. March 2006