JUDIKATURA - Městský soud v Praze

Rozhodnutí Městského soudu v Praze 11 Ca 98/2003

Ustanovení § 19 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví jednoznačnou povinnost odepřít poskytování právní služby tam, kde by mohlo nastat kolizní využití informací. Toto ustanovení nedává advokátovi možnost výběru a posouzení, zda může v takovém případě klienta zastupovat či nikoli, zda objektivně existují nebo advokátovi jsou známy informace, jimiž by mohl klienta neoprávněně zvýhodnit.

Vydáno: 20. November 2003

Rozhodnutí Městského soudu v Praze 6 To 59/2018

Odsouzený, kterému byla zamítnuta žádost podaná podle § 88 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku o podmíněné propuštění po výkonu třetiny trestu odnětí svobody, může podat novou žádost o podmíněné propuštění podle § 88 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, pokud vykonal alespoň polovinu trestu odnětí svobody, i dříve, než uplyne doba šesti měsíců od právní moci předchozího zamítavého rozhodnutí ...

Vydáno: 26. February 2018

Rozhodnutí Městského soudu v Praze 6 A 42/2013

Je třeba rozlišovat získávání informací zaměstnavatelem o výkonu práce zaměstnanci a shromažďování osobních údajů zaměstnanců. Kontrola výkonu práce prováděná zaměstnavatelem je oprávněná tehdy, jestliže nenarušuje soukromí zaměstnance na pracovišti s výjimkou závažných důvodů spočívajících ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. V daném případě žalobce údaje shromažďoval systematicky po dobu jednoho roku a povahu jeho činnosti nelze dle názoru soudu považovat za ...

Vydáno: 05. May 2017