JUDIKATURA - Civilněprávní judikatura

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 107/2005

Dovolatel má pravdu v tom, že na takto vzniklou pohledávku nelze automaticky pohlížet jako na pohledávku příslušné třídy (druhé třídy), která se v této třídě v konkursu uspokojí, aniž byla podrobena režimu ustanovení § 20 a násl. ZKV. Důvodem, proč Nejvyšší soud této úvaze přitakal, ovšem není skutečnost, že jde (jak uvádí dovolatel) o konkursní pohledávku, kterou nelze vůbec uspokojit, ...

Vydáno: 28. February 2007

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 4420/2009

Je-li podle zákona určitý objekt samostatným předmětem vlastnictví, nemůže být součástí jiné věci. Judikatura, na kterou dovolatel poukazuje, se elektrickými přípojkami nezabývá.

Vydáno: 07. January 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 981/2001

V daném případě se v důsledku naplnění odkládací podmínky (nabytí vlastnictví v důsledku restituce) prodávající V. B. stal vlastníkem žalobkyní již kupovaných nemovitostí a tak v době vkladu vlastnického práva pro žalobkyni nešlo o případ nabytí věci od nevlastníka. Z výše uvedených důvodů pak nelze mít za to, že by prodávající V. B. nemohl žalobkyni platně prodat věc, kterou v ...

Vydáno: 11. December 2002

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1442/2004

K uchopení se držby nemovitosti není zapotřebí jejího užívání, držba mohla být uchopena i jinak, aniž by držitel nemovitost užíval. Závěr o tom, že právní předchůdce žalované se neuchopil držby proto, že nemovitost neužíval, resp. neměl o její užívání zájem, spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Vydáno: 22. July 2004

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 728/2000

22 Cdo 728/2000 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) R. P. a B) R. M., zastoupených advokátem, proti žalovaným: 1) J. V. a 2) J. V., zastoupeným advokátem, o zdržení se zásahů do vlastnického ...

Vydáno: 17. January 2002

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 4166/2008

Nadto podle názoru dovolacího soudu platí, že v případě, kdy společnou nemovitost výlučně užívá jeden z podílových spoluvlastníků z titulu podílového spoluvlastnictví, přičemž z omluvitelného důvodu drží současně i sousedící část cizího pozemku, pak, naplňuje-li předpoklady vydržení, vydrží takový pozemek v zásadě nikoli výlučně pro sebe, ale do podílového spoluvlastnictví, tedy i pro ostatní spoluvlastníky podle poměru jejich spoluvlastnických podílů. ...

Vydáno: 19. July 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2779/2008

22 Cdo 2779/2008 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně R. M., zastoupené advokátem, proti žalovanému Ing. P. G., zastoupenému advokátem, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Městského soudu v Brně pod ...

Vydáno: 22. July 2008

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1144/2009

22 Cdo 1144/2009 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce M. D., proti žalované J. A., zastoupené JUDr. Miloslavem Krausem, advokátem se sídlem v Břeclavi, Národních hrdinů 571, o vypořádání společného jmění ...

Vydáno: 16. June 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 3038/2008

Jestliže žalovaný namítal, že žalobci svých práv většinových spoluvlastníků zneužívají nad rámec jejich omezení vyplývajícího z § 137 odst. 1 obč. zák., bylo povinností odvolacího soudu posoudit při aplikaci § 139 odst. 2 obč. zák. platnost uvedeného rozhodnutí i z tohoto pohledu.

Vydáno: 29. June 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 770/2008

Dovolatelce byla dána možnost se k rozhodnutí vyjádřit (…). Dovolatelce tedy vznikla povinnost přispívat na náklady spojené s provozem domu podle rozhodnutí spoluvlastníků formou úhrady na bankovní účet, který k tomu účelu zřídili, a kam zpočátku zasílala své platby i dovolatelka. K tomuto rozhodnutí nebylo zapotřebí zvláštní formy. Termínem „rozhodování“ o hospodaření se společnou věcí nezamýšlel zajisté zákonodárce nějaký blíže ...

Vydáno: 03. April 2008