Souhlas dozorčí rady ke smlouvě o půjčce ve smyslu § 193 odst. 2 ObchZ.

Nemáte souhlas dozorčí rady ke smlouvě o půjčce? Nejspíše bude neplatná!

I přes to, že dosavadní výklady ustanovení § 193 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ") směřovaly v případně absence souhlasu dozorčí rady k neúčinnosti dané smlouvy, zaujal Vrchní soud v Praze výklad nový, a to neplatnost smlouvy k níž nebyl souhlas vydán.

Připomeňme si co vlastně ustanovení § 193 odst. 2 ObchZ stanoví: "K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost účastnické cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trh, vyžaduje se i souhlas valné hromady. Ustanovení § 196a odst. 4 platí obdobně."

 Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 12. dubna 2012 ve věci sp. zn. 78 ICm 244/2010, 102 VSPH 89/2012-58 (MSPH 78 INS 6568/2009) k tomuto založil následující výklad:

1) V posuzované  věci dospěl soud prvního stupně  k závěru, že smlouva o půjčce je neplatná, jelikož s ní v rozporu s ust. §  193 odst. 2 ObchZ nevyslovily souhlas dozorčí rady žalobkyně a dlužnice. Žalobkyně  namítala, že toto ustanovení nelze aplikovat na smlouvu o půjčce, neboť touto smlouvou nedochází k nabytí nebo ke zcizení majetku.

2) Podle ust. § 193 odst. 2 ObchZ ve znění ú činném ke dni uzavření smlouvy platilo, že se k uzavření smlouvy, na jejímž základě  má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední  řádné účetní závěrky nebo z konsolidované ú četní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost kótované účastnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné hromady. Ust. § 196a odst. 4 platí obdobně . 

3) Odvolací soud je se soudem prvního stupně  zajedno i v tom, že povinnost schválení smlouvy podle ust. § 193 odst. 2 ObchZ vyplývá přímo ze zákona a že toto ustanovení je třeba vzhledem k jeho povaze považovat za kogentní. Nejde tedy o případ stanovený v ust. § 13 odst. 5, § 191 odst. 2  či § 194 odst. 4 ObchZ zakotvující vnitřní omezení jednatelského oprávnění představenstva bez důsledků na vnější vztahy. Ke stejnému závěru se lze dopracovat i teleologickým výkladem uvedeného ustanovení, neboť jeho účelem je nepochybně  hájit společnost a společníky před nekalým jednáním představenstva, kterýžto účel by bez dopadů nedostatku souhlasu na právní účinky smlouvy rozhodně  nebyl naplněn (srovnej Štenglová, I. v komentáři Štenglová, I.; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání Praha: C. H. Beck, 2009, s. 661). 

4) Odvolací soud př itom neshledal správným závěr žalobkyně, dle něhož v dané věci nebyly splněny podmínky pro aplikaci ust. §193 odst. 2 ObchZ, jelikož toto ustanovení na smlouvu o půjčce nedopadá. Odvolací soud je naopak toho názoru, že uzavře-li společnost smlouvu o půjčce ve výši přesahující jednu třetinu jejího vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky, může být ochuzena o významné součásti svého (např. finančního) majetku, který by ji mohl uvést do platebních potíží nebo ohrozit značnými ztrátami, a proto se k uzav ření takové smlouvy o půjčce vyžaduje souhlas dozorčí rady společnosti. Smlouvou o půjčce dle ust. § 657 ObčZ dochází na rozdíl od smlouvy o výpůjčce podle ust. § 659 ObčZ  či nájemní smlouvy podle ust. § 663 téhož zákona k převodu vlastnického práva k předmětu půjčky na dlužníka, který je s ním oprávněn volně  nakládat, takže ho může spotřebovat nebo zcizit, a žalobkyně  se mýlí, dovozuje-li opak. 

 

 
 
28.05.2012


NEJNOVĚJŠÍ JUDIKÁTY

  • 13.02.2019Vrchní soud v Olomouci

    Vada přípravného řízení

  • 12.02.2019Nejvyšší soud ČR

    K aplikaci řádu stálého rozhodčího soudu

  • 11.02.2019Nejvyšší soud ČR

    Zkrácení daně


PRÁVNICKÝ VTIP

V soudním procesu provádí obhájce muže obviněného z vraždy výslech patologa:
Než jste podepsal úmrtní list, zkontroloval jste puls?
Ne.
Poslechl jste si, zda mu tluče srdce?
Ne.
Zkontroloval jste tedy alespoň zda dýchá?
Ne.
Takže, když jste podepsal úmrtní list, nebyl jste si jistý, zda je mrtvý, že?
No, řeknu to takto: Mozek toho chlapa jsem měl v doze na stole. Ale je možné, že běhá někde venku a věnuje se právu.

Další...