Souhlas dozorčí rady ke smlouvě o půjčce ve smyslu § 193 odst. 2 ObchZ.

Nemáte souhlas dozorčí rady ke smlouvě o půjčce? Nejspíše bude neplatná!

I přes to, že dosavadní výklady ustanovení § 193 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ") směřovaly v případně absence souhlasu dozorčí rady k neúčinnosti dané smlouvy, zaujal Vrchní soud v Praze výklad nový, a to neplatnost smlouvy k níž nebyl souhlas vydán.

Připomeňme si co vlastně ustanovení § 193 odst. 2 ObchZ stanoví: "K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost účastnické cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trh, vyžaduje se i souhlas valné hromady. Ustanovení § 196a odst. 4 platí obdobně."

 Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 12. dubna 2012 ve věci sp. zn. 78 ICm 244/2010, 102 VSPH 89/2012-58 (MSPH 78 INS 6568/2009) k tomuto založil následující výklad:

1) V posuzované  věci dospěl soud prvního stupně  k závěru, že smlouva o půjčce je neplatná, jelikož s ní v rozporu s ust. §  193 odst. 2 ObchZ nevyslovily souhlas dozorčí rady žalobkyně a dlužnice. Žalobkyně  namítala, že toto ustanovení nelze aplikovat na smlouvu o půjčce, neboť touto smlouvou nedochází k nabytí nebo ke zcizení majetku.

2) Podle ust. § 193 odst. 2 ObchZ ve znění ú činném ke dni uzavření smlouvy platilo, že se k uzavření smlouvy, na jejímž základě  má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední  řádné účetní závěrky nebo z konsolidované ú četní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost kótované účastnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné hromady. Ust. § 196a odst. 4 platí obdobně . 

3) Odvolací soud je se soudem prvního stupně  zajedno i v tom, že povinnost schválení smlouvy podle ust. § 193 odst. 2 ObchZ vyplývá přímo ze zákona a že toto ustanovení je třeba vzhledem k jeho povaze považovat za kogentní. Nejde tedy o případ stanovený v ust. § 13 odst. 5, § 191 odst. 2  či § 194 odst. 4 ObchZ zakotvující vnitřní omezení jednatelského oprávnění představenstva bez důsledků na vnější vztahy. Ke stejnému závěru se lze dopracovat i teleologickým výkladem uvedeného ustanovení, neboť jeho účelem je nepochybně  hájit společnost a společníky před nekalým jednáním představenstva, kterýžto účel by bez dopadů nedostatku souhlasu na právní účinky smlouvy rozhodně  nebyl naplněn (srovnej Štenglová, I. v komentáři Štenglová, I.; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání Praha: C. H. Beck, 2009, s. 661). 

4) Odvolací soud př itom neshledal správným závěr žalobkyně, dle něhož v dané věci nebyly splněny podmínky pro aplikaci ust. §193 odst. 2 ObchZ, jelikož toto ustanovení na smlouvu o půjčce nedopadá. Odvolací soud je naopak toho názoru, že uzavře-li společnost smlouvu o půjčce ve výši přesahující jednu třetinu jejího vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky, může být ochuzena o významné součásti svého (např. finančního) majetku, který by ji mohl uvést do platebních potíží nebo ohrozit značnými ztrátami, a proto se k uzav ření takové smlouvy o půjčce vyžaduje souhlas dozorčí rady společnosti. Smlouvou o půjčce dle ust. § 657 ObčZ dochází na rozdíl od smlouvy o výpůjčce podle ust. § 659 ObčZ  či nájemní smlouvy podle ust. § 663 téhož zákona k převodu vlastnického práva k předmětu půjčky na dlužníka, který je s ním oprávněn volně  nakládat, takže ho může spotřebovat nebo zcizit, a žalobkyně  se mýlí, dovozuje-li opak. 

 

 
 
28.05.2012


NEJNOVĚJŠÍ JUDIKÁTY

  • 13.02.2019Vrchní soud v Olomouci

    Vada přípravného řízení

  • 12.02.2019Nejvyšší soud ČR

    K aplikaci řádu stálého rozhodčího soudu

  • 11.02.2019Nejvyšší soud ČR

    Zkrácení daně


PRÁVNICKÝ VTIP

Neschopný právník může zdržet případ několik let.
Schopný právník může zdržet případ i déle.

Další...