Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným dle úpravy účinné od 1. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Jednou z významných novinek je úprava podílu společníka ve společnosti s ručením omezením (dále jen „sro“). ZOK totiž připouští různé druhy podílů a možnost, aby měl jeden společník podílů více.

Různé druhy podílů ZOK logicky podmiňuje určením ve společenské smlouvě, ale jinak je nikterak nespecifikuje - nechává jen a pouze na společnících, jak budou kreativní. Podíly mohou být spojeny s nejrůznějšími právy a povinnostmi, např. s přednostní výplatou zisku, s právem na pevný zisk, s příplatkovou povinností či bez příplatkové povinností, bez hlasovacího práva, s povinností podílet se vlastní prací na činnosti společnosti, s přednostním právem na úpis vkladů při zvyšování základního kapitálu, apod. Lze také očekávat vyčlenění prioritních podílů, jejichž vlastníci budou po vzoru akciových společností omezeni na svých hlasovacích právech výměnou za přednostní či vyšší nárok na zisk společnosti.

Úprava možnosti společníka vlastnit více podílů se přibližuje akciovým společnostem, přičemž má velice praktický dopad. Pokud například společník s podílem ve výši 20% základního kapitálu (dále jen „ZK“) nyní zakoupí další 30% podíl ZK, „srostou“ tyto dva podíly v jeden podíl ve výši 50% ZK. Dle ZOK však společníkovi zůstanou dva podíly v původní výši, takže pokud bude chtít jeden z nich prodat, nemusí postupovat proceduru rozdělování podílu. Možnost vlastnit více podílů je taktéž nezbytná k praktickému využití výše zmíněných různých druhů podílů jedním společníkem. Ve výše zmíněném příkladu by to například znamenalo, že jeden společník může vlastnit 20% podíl ZK spojený s přednostní výplatou zisku, avšak omezením hlasovacích práv, a 30% podíl ZK spojený s právem na pevný zisk, avšak povinností osobně se účastnit vlastní prací na činnosti společnosti.

Bude velice zajímavé sledovat, jak se s těmito možnostmi praxe „popere“ a zda bude možností hojně využíváno nebo naopak zůstane jejich využití pouhou teorií.  

18.11.2013


NEJNOVĚJŠÍ JUDIKÁTY

  • 19.10.2018Nejvyšší soud ČR

    Vyloučení soudce,Předběžná vazba

  • 18.10.2018Nejvyšší soud ČR

    Vztah detence cenného papíru ve formě na doručitele a jeho vlastnictví

  • 17.10.2018Nejvyšší správní soud

    Právo na informace: politická strana jako veřejná instituce; odepření pos ...


PRÁVNICKÝ VTIP

Přichází klient k advokátovi a dlouze, obšírně a hlavně nejasně mu začíná vysvětlovat, o co mu jde. Konečně dojde i zkušenému advokátovi trpělivost a přeruší ho se slovy: „Člověče, řekněte mi to krátce a jasně, na mně je pak, abych to zamotal sám!"

Další...