Nabytí vlastnictí k nemovitosti od nevlastníka

Ústavní soud se opětovně vyjádřil k možnosti nabytí vlastnictví od nevlastníka a tedy k nutnosti posuzování dobré víry nabyvatele.

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 1594/16 ze dne 1. listopadu 2016 vyjádřil jednoznačný závěr, že je nepřípustné, aby obecné soudy při posuzování otázky vlastnictví k nemovitosti nezkoumaly dobrou víru nabyvatele v v údaj zapsaný v katastru nemovitostí. Výslovně k tomuto pak uvedl: "Takový postup se dostává do rozporu s čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky s ohledem na ustálený právní názor Ústavního soudu, který vyžaduje, aby při posouzení sporu o určení vlastnictví k nemovitosti nabyté od neoprávněného, byla zvažována otázka střetu práva vlastnického a práva na ochranu dobré víry v právním styku; jinak se postup obecných soudů dostává do rozporu s požadavkem ochrany takových ústavních hodnot, jako jsou respekt k právům a svobodám jiných účastníků právního styku, či obecněji hodnota veřejného pořádku." 

Co je však na daném rozhodnutí pro právníky (a nejen je) nejzajímavější? Dovolme si ještě jednu další citaci: "Proto je s ohledem na ustanovení čl. 4 ve spojení s čl. 83 a čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky přípustné dovolání proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, závisí-li napadené rozhodnutí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva vztahující se k ochraně základních práv a svobod, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, popř. i Ústavního soudu, nebo jde o otázku, která dosud dovolacím soudem nebo Ústavním soudem nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo je rozhodována dovolacím soudem odchylně i po rozhodnutí Ústavního soudu o ní, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka vztahující se k ochraně základních práv a svobod posouzena jinak, není-li o ní dosud rozhodnuto vykonatelným rozhodnutím Ústavního soudu."

Jinak řečeno, v případě, že odvolací soud neposoudí existenci dobré víry nabyvatele, je nejen automaticky přípustné dovolání vůči takovému druhostupňovému rozhodnutí, ale případně též ústavní stížnost, pokud by došlo k odlišnému posouzení této otázky ze strany Nejvyššího soudu.

Lze proto závěrem konstatovat, že Ústavní soud konstantně judikuje, že dobrá víra nabyvatele je nepřehlídnutelnou skutečností, kterou je nutné pečlivě vyhodnocovat a posiluje tak právní jistotu nabyvatelů nemovitostí. 

23.11.2016


NEJNOVĚJŠÍ JUDIKÁTY

  • 13.02.2019Vrchní soud v Olomouci

    Vada přípravného řízení

  • 12.02.2019Nejvyšší soud ČR

    K aplikaci řádu stálého rozhodčího soudu

  • 11.02.2019Nejvyšší soud ČR

    Zkrácení daně


PRÁVNICKÝ VTIP

Proč jsou právníci jako jaderné zbraně?
Protože když jedna strana má právníka, druhá strana si ho také musí opatřit. Když už jsou pak vypuštěni (dají se do práce), není možno je odvolat, a když přistanou, navždy všechno poničí.

Další...